Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden 't Swarte Schaap

Tot stand gekomen op 15 april 2015. Laatst gewijzigd op 23 september 2021.
Algemene Voorwaarden ‘t Swarte Schaap, gevestigd aan Jan Campertstraat 7, 6416 SG, te Heerlen, ingeschreven bij de KvK
onder nummer 14079025.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld inclusief bijlagen.

‘t Swarte Schaap:

‘t Swarte Schaap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14079025.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ‘t Swarte Schaap voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen ‘t Swarte Schaap en de opdrachtgever.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen ‘t Swarte Schaap
  en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ‘t Swarte Schaap, voor de uitvoering
  waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
  van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven
  de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ‘t Swarte Schaap en de
  Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
  overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk
  met ‘t Swarte Schaap zijn overeengekomen.
 6. Indien ‘t Swarte Schaap niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘t Swarte Schaap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
  omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van ‘t Swarte Schaap zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een
  termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld
  vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. ‘t Swarte Schaap kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen
  van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte
  opgenomen aanbod dan is ‘t Swarte Schaap daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘t Swarte Schaap anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘t Swarte Schaap niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht
  tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van ‘t Swarte Schaap.

Artikel 5: Duur en opzegging overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal de duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar.
 2. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen na afloop van het eerste jaar met
  inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. ‘t Swarte Schaap en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane
  en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde
  maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
  opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan
  toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
  bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn
  voortijdig te beëindigen.
 6. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer
  met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht
  van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in
  rekening gebracht.

Artikel 6: Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
  Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt ‘t Swarte Schaap de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de
  hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
  de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ‘t Swarte Schaap zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de
  hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal
  hebben, zal ‘t Swarte Schaap de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal ‘t Swarte Schaap daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal ‘t Swarte Schaap proberen, voor
  zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. ‘t Swarte Schaap zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
  omstandigheden die aan ‘t Swarte Schaap kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ‘t Swarte Schaap zijn pas geldig
  vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard
  door beide partijen.

Artikel 7: Uitvoering overeenkomst

 1. ‘t Swarte Schaap zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren.
 2. ‘t Swarte Schaap heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van
  artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. ‘t Swarte Schaap heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ‘t Swarte Schaap het recht om elk uitgevoerd gedeelte
  afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet
  wordt betaald, is ‘t Swarte Schaap niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de
  Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ‘t Swarte Schaap het recht de uitvoering van die onderdelen
  die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
  Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de
  uitvoering van de Overeenkomst, aan ‘t Swarte Schaap.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ‘t Swarte Schaap het recht
  de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor
  rekening van de Opdrachtgever.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Honorarium

 1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
  tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan
  de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van ‘t Swarte Schaap.
 4. Van alle bijkomende kosten zal ‘t Swarte Schaap tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
  opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 9: Wijziging honorarium

 1. Indien ‘t Swarte Schaap bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is ‘t
  Swarte Schaap gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief
  oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien ‘t Swarte Schaap het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
  Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ‘t Swarte Schaap rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij
  het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – ‘t Swarte Schaap alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
  voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de
  Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering
  langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. ‘t Swarte Schaap zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in
  kennis stellen. ‘t Swarte Schaap zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10: Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de ‘t Swarte Schaap opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die
  termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien ‘t Swarte Schaap gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de
  uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan ‘t Swarte Schaap
  heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever ‘t Swarte Schaap schriftelijk in gebreke te
  stellen, waarbij ‘t Swarte Schaap alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de
  Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat
  ‘t Swarte Schaap zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat ‘t Swarte Schaap binnen deze termijn
  niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
  ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ‘t Swarte Schaap aangewezen bankrekening op het
  tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of
  overboeking.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door ‘t Swarte Schaap aan te geven
  wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in
  mindering te brengen.
 5. ‘t Swarte Schaap is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te
  factureren.
 6. ‘t Swarte Schaap en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid
  met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen
  volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in
  verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
  verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ‘t Swarte Schaap en de
  verplichtingen van de Opdrachtgever jegens ‘t Swarte Schaap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
  alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is
  de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ‘t Swarte Schaap in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van
  het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van
  15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet
  voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de
  Opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere
  leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 14: Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ‘t Swarte
  Schaap het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is ‘t Swarte Schaap bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst ‘t Swarte Schaap omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven
  te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat
  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ‘t Swarte Schaap kan worden gevergd.
 3. ‘t Swarte Schaap behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
  is ‘t Swarte Schaap bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien
  haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is ‘t Swarte Schaap bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst ‘t Swarte Schaap omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven
  te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ‘t Swarte Schaap kan worden gevergd dat hij de
  Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat
  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ‘t Swarte Schaap kan worden gevergd;
  – de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om
  toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel
  of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  – de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ‘t Swarte Schaap op de Opdrachtgever onmiddellijk
  opeisbaar.
 5. Indien ‘t Swarte Schaap de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ‘t Swarte Schaap niet
  aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door ‘t Swarte
  Schaap geleden schade.

Artikel 16: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan ‘t Swarte Schaap of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming
  niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
  rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de
  Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie
  wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘t Swarte Schaap geen invloed
  kan uitoefenen en waardoor ‘t Swarte Schaap niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade,
  natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades,
  in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen
  of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het
  bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ‘t Swarte Schaap in redelijkheid
  niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. ‘t Swarte Schaap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
  van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ‘t Swarte Schaap zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei
  schadevergoeding.
 6. Zowel ‘t Swarte Schaap als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden
  zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving,
  zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige
  schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ‘t Swarte Schaap zich het recht voor om de
  overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht
  zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien ‘t Swarte Schaap ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
  zelfstandige waarde toekomt, is ‘t Swarte Schaap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
  komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
  een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17: Garanties

 1. ‘t Swarte Schaap garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden
  uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 3. De garantie geldt voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders
  zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
  administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 4. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal ‘t Swarte Schaap, na vermelding hiervan, binnen een
  redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-,
  verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
  gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde
  hebben aangebracht. Evenmin staat ‘t Swarte Schaap in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
  gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ‘t Swarte
  Schaap geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 18: Onderzoek en reclame

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 30 dagen
  na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de
  verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het
  normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan ‘t Swarte Schaap
  gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan ‘t Swarte Schaap gemeld te
  worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien
  gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van
  het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de
  gebrekkige zaak zal ‘t Swarte Schaap aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door ‘t
  Swarte Schaap nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed
  wanneer de Opdrachtgever ‘t Swarte Schaap niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever ‘t Swarte Schaap binnen de gestelde termijn
  op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. ‘t Swarte Schaap is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ‘t
  Swarte Schaap. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  – materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
  – redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de
  directe) schade;
  – redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter
  voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een
  beperking van de directe schade;
  – redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals
  bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2. ‘t Swarte Schaap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. ‘t Swarte Schaap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ‘t Swarte Schaap is uitgegaan van
  door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
  ‘t Swarte Schaap kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
  of grove schuld van ‘t Swarte Schaap of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. ‘t Swarte Schaap is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 6. Indien ‘t Swarte Schaap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ‘t Swarte
  Schaap beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag
  waarop de door ‘t Swarte Schaap aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ‘t
  Swarte Schaap overeenkomstig de verzekering draagt.
 7. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor ‘t Swarte Schaap aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk,
  maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan ‘t Swarte Schaap te melden, een en ander op
  straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ‘t Swarte Schaap vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is
  geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘t Swarte Schaap voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
  van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien ‘t Swarte Schaap uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ‘t Swarte Schaap zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘t Swarte Schaap en
  derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21: Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens ‘t Swarte Schaap en de door ‘t Swarte Schaap (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in
  afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22: Intellectuele eigendom

 1. ‘t Swarte Schaap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
  andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. ‘t Swarte Schaap behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt
  gebracht.

Artikel 23: Geheimhouding

 1. Zowel ‘t Swarte Schaap als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de
  Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan
  hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens
  alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht
  kennis is genomen.

Artikel 24: Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan ‘t Swarte Schaap verstrekt, zal ‘t Swarte Schaap zorgvuldig en
  vertrouwelijk bewaren.
 2. ‘t Swarte Schaap handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. ‘t Swarte Schaap zal
  op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven
  persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan ‘t Swarte Schaap informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de
  website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die ‘t Swarte Schaap verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden
  gebruikt.
 6. ‘t Swarte Schaap mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de
  uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. ‘t Swarte Schaap mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke
  specifieke doeleinden.
 8. Het is ‘t Swarte Schaap niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te
  verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. ‘t Swarte Schaap zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar
  persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Opdrachtgever gaat akkoord dat ‘t Swarte Schaap de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of
  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de
  Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 12. Zie hier het privacy- en cookiebeleid van de website.

Artikel 25: Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De
  Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 26: Wijziging algemene voorwaarden

 1. ‘t Swarte Schaap heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. ‘t Swarte Schaap zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van
  de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de
  overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘t Swarte Schaap partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de
  Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 28: Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 14079025.

Bijlage 1: Verwerking persoonsgegevens

Indien ’t Swarte Schaap bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande
voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Overwegingen

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van, onder andere, de
volgende diensten: Ontwerp, bouw, onderhoud en support van websites, applicaties en native apps.
Deze overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de
Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

Artikel 1: Partijen zijn het volgende overeengekomen

De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:

AVG:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

Betrokkene:

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Onderliggende Overeenkomst:

De overeenkomst waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;

Overeenkomst:

Deze verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen daarbij;

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn gespecificeerd in bijlage 2;

Privacywetgeving:

Alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;

Uitvoeringswet AVG:

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);

Verwerken/verwerking:

Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;

Wbp:

De Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van
toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

Artikel 3: Verwerking door Verwerker

Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens
schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.
Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens
afwijkende wettelijke verplichtingen.
Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen
beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van
de opslag van Persoonsgegevens.
Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar
het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.
Verwerker stelt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming
van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.
Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden
gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.
Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor
het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.
Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland Verwerken met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe
uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

Artikel 4: Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van
een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke
instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen na
ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen
daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter
beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en
goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die
Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking
kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Artikel 5: Verzoeken van Betrokkenen

Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van
Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke
Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of
overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg
indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de
Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

Artikel 6: Medewerking Verwerker

Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het doen nakomen van de
verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van
Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;
(iii) datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen; (iv) een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren; (v) de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de
een hoog risico met zich meebrengt.

Artikel 7: Inschakelen derden door Verwerker

Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een
derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die
Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt. Indien een derde na schriftelijke toestemming van
Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke
specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeenkomst minstensdezelfde
verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de
verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.

Artikel 8: Geheimhouding

Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke striktgeheim
houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van
haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt. Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie
verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze
bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van
de Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker en zal deze
werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke,
nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de
Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

Artikel 9: Meldplicht datalekken

Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen uur nadat Verwerker ervan kennis
heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft
of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende: (i) de aard van
de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal
Betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens
in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de
daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken,
waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.
Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de
beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker
verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer
als tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige
handeling worden beschouwd.
Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken
en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

Artikel 10: Beveiligingsmaatregelen en inspectie

Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend
beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s die Verwerking van de Persoonsgegevens die
de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.
Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.
Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker
inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker
door een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met
de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen (‘de Inspectie’). De Inspectie wordt uitgevoerd door
een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is.
Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat de onderzoeksinstantie verplicht is tot geheimhouding van haar bevindingen
tegenover derden.
Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van
redelijke door Verwerker gemaakte interne kosten.
Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

Artikel 11: Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Overeenkomst de
‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 sub 7 AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwerking van de Persoonsgegevens
overeenkomstig deze Overeenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke Privacywetgeving.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Verwerker is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze
Overeenkomst dan wel handelen in strijd met de toepasselijke Privacywetgeving.
Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met
het toerekenbaar tekortschieten van Verwerker in de nakoming van de Overeenkomst of overtreding door Verwerker van de
toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede
begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerkingsverantwoordelijke vergoeden.

Artikel 13: Beëindiging

De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt.

Retourneren of vernietigen Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst:

Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging
van de Overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke
retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij
dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker
het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij
Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle
relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging
kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke
de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker
daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat
vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in
dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens
niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 14: Overdracht rechten en plichten

Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 15: Deelbaarheid

Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige
van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende
regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst.

Bijlage 2

Het soort Persoonsgegevens

In websites, applicaties en native apps die wij in opdracht van klanten bouwen en
beheren, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en land

Beschrijving categorieën Betrokkenen

Onderwijs: leerlingen en ouders van leerlingen
Gezondheidszorg: medewerkers klanten, huisartsenpraktijken
Overig: gegevens klanten via contactformulieren